Praca szkoły w czasie epidemii

Procedury epidemia

 • Urszula Woźnik-Batko

Procedury funkcjonowania ZSZiO w Sułkowicach w czasie epidemii w roku szkolnym 2020/21

 § 1. Postanowienia ogólne 

 1. Procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z 5 sierpnia 2020 r.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników ZSZiO w Sułkowicach, w trakcie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 3. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów uczęszczających do szkoły, rodziców oraz wszystkich osób przebywających na terenie szkoły w trakcie trwania epidemii COVID-19.

§ 2. Zasady bezpieczeństwa 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych ani w izolacji.
 2. Przy wejściu do szkoły i na tablicy ogłoszeń umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 3. Przy wejściu do szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk.
 4. Wszyscy wchodzący do szkoły mają bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk (przy wejściu umieszczony jest płyn do dezynfekcji wraz z instrukcją użycia środka dezynfekującego).
 5. W razie ogłoszenia w powiecie lub gminie strefy żółtej lub czerwonej wszystkim wchodzącym do szkoły zostanie zmierzona temperatura termometrem bezdotykowym, który będzie dezynfekowany po każdej grupie wchodzących.
 6. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do prowadzenia samoobserwacji, a po wejściu do szkoły poddania się pomiarowi temperatury (w razie ogłoszenia w powiecie lub gminie strefy żółtej lub czerwonej).
 7. Przebywający w szkole zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego: nie witają się poprzez podanie ręki, zachowują bezpieczną odległość od innych osób, a w szczególności osób, które wykazują objawy takie jak kaszel, kichanie, zachowują dystans społeczny między sobą (1,5 m). Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem antybakteryjnym, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 8. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są posiadać środki ochrony osobistej tzn. maseczki ochronne, lub przyłbice.
 9. Podczas pobytu w szkole, podczas przerw oraz zajęć lekcyjnych uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły używają maseczek lub przyłbic. Dozwolone jest zdejmowanie maseczki w trakcie lekcji.
 10. Przebywający w szkole zobowiązani są do dbania o higienę dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce).
 11. Przebywający w szkole zobowiązani są do dbania o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego – 1,5 m.
 12. W szkole zostają wyznaczone kierunki poruszania się klatkami schodowymi zgodnie z oznakowanymi strefami – schematy poruszania się są wywieszone przy każdej sali.
 13. Zostają wyznaczone kierunki poruszania się po korytarzach poprzez naklejenie linii i strzałek na podłogach i ścianach korytarzowych.
 14. Nauczyciele dyżurujący na korytarzach kontrolują przemieszczanie się uczniów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 15. Zostają wyznaczone toalety męskie (II piętro) i żeńskie (I piętro) oraz kierunki kierowania się do toalet. Również można korzystać z toalet na parterze i w przyziemiu.
 16. W każdej sali lekcyjnej, pracowniach zawodowych oraz bibliotece szkolnej znajdują się regulaminy sal zawierające zasady postępowania w czasie epidemii.
 17. Uczniowie na pierwszych zajęciach zostaną zapoznani z regulaminami sal.
 18. Wychowawcy na pierwszym spotkaniu zapoznają uczniów z procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.
 19. Wychowawcy na pierwszym spotkaniu zapoznają rodziców z procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.
 20. Uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą wejściami A, B, C lub D według dołączonego schematu, pojedynczo z zachowaniem odpowiedniej odległości. Wejścia zostają odpowiednio oznakowane.
 21. Uczniowie po przybyciu do szkoły udają się bezpośrednio do sali, w której odbywają się zajęcia danej klasy.
 22. W dni deszczowe oraz w okresie zimowym wierzchnie okrycie uczniowie zostawiają w szatni, w boksie danej klasy. Przed wejściem do szatni i wyjściem znajdują się środki do dezynfekcji.
 23. W szatni należy zachować odpowiedni dystans i zasady bezpieczeństwa oraz kierunek wchodzenia i wychodzenia – oznakowane wejście – wyjście
 24. Uczniowie spędzają krótkie przerwy na korytarzu w obrębie swojej sali,
 25. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie spędzają długie przerwy na świeżym powietrzu w przydzielonych strefach: Strefa A – wewnętrzne podwórko, strefa B - boisko szkolne, strefa C – trawnik za hala warsztatowa, strefa D – okolice bieżni.
 26. W czasie zajęć lekcyjnych i przerw uczniowie nie opuszczają terenu szkoły.
 27. W sekretariatach oraz bibliotece szkolnej zostaną zainstalowane osłony ochronne.
 28. W sekretariacie młodzieżowym oraz w e-dzienniku znajdują się wszystkie dane teleadresowe do rodziców lub prawnych opiekunów uczniów w celu szybkiej i skutecznej komunikacji. 

§ 3. Sposób organizowania zajęć 

 1. Zajęcia w szkole odbywają się w trybie tradycyjnym. W przypadku objęcia rejonu strefą żółtą lub czerwoną możliwe będzie wprowadzenia nauczania hybrydowego lub zdalnego.
 2. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych w harmonogramie salach lub w pracowniach zawodowych.
 3. W klasach, gdzie istnieje podział na grupy, jedna grupa pozostaje w wyznaczonej sali, a druga przechodzi do innej wskazanej sali.
 4. Nauczyciele przychodzą na zajęcia do danej klasy.
 5. Podczas zajęć nie wolno korzystać z telefonów komórkowych.
 6. W czasie zajęć uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów, podręczników i zeszytów.
 7. W przypadku wykorzystywania na lekcji wspólnych materiałów dydaktycznych, każda osoba wchodząca w bezpośredni kontakt z tymi materiałami zobowiązana jest każdorazowo do dezynfekcji rąk.
 8. Uczniowie i nauczyciele wchodzący do pracowni informatycznej i pracowni zawodowych, w których pracują na komputerach, mają bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk i dostosowania się do regulaminu pracowni.
 9. Wszystkie sale, w których odbywają się zajęcia, są wietrzone na każdej przerwie.
 10. Korytarze są wietrzone po przerwach.
 11. Po skończonych zajęciach każda sala jest dezynfekowana. Osoba sprzątająca prowadzi monitorowanie czynności związanych z dezynfekowaniem powierzchni mebli, wyposażenia oraz sprzętów – tabelka.
 12. Jeżeli w szkole będą organizowane zajęcia pozalekcyjne lub inne dodatkowe zajęcia dla uczniów, obowiązywać będą podczas nich zasady bezpieczeństwa pobytu w szkole.
 13. Zajęcia takie należy zgłosić w sekretariacie szkoły lub u dyrektora, wpisując do zeszytu odpowiednie informacje.

§ 4. Czynności higieniczno-sanitarne 

 1. Nauczyciele i uczniowie przed rozpoczęciem zajęć i w razie potrzeby w czasie ich trwania myją i dezynfekują ręce.
 2. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych w budynku szkoły wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk oraz dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 3. W każdej sali znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.
 4. Na terenie szkoły codziennie prowadzone są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i blatów w salach.
 5. Na bieżąco prowadzona jest dbałość o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 6. Przeprowadzający dezynfekcję zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, konieczne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Pracownicy obsługi prowadzą i odnotowują monitoring prac dezynfekcyjnych wykonywanych w salach i bibliotece (m.in. przedmiotów, których użyją uczniowie, stołów, krzeseł), pomieszczeniach sanitarno-higienicznych (deski sedesowe oraz baterie umywalkowe) i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przycisków i powierzchni płaskich zgodnie z listą monitoringu.
 8. Na każdym piętrze umieszczone są pojemniki do wyrzucania jednorazowych rękawiczek zgodnie z zaleceniami GIS w tym zakresie. 

§ 5. Zasady kontaktów bezpośrednich z osobami spoza szkoły 

 1. Ogranicza się do niezbędnego minimum kontakty z osobami spoza szkoły.
 2. Zaleca się kontakt za pośrednictwem telefonów lub elektronicznie.
 3. Osoby wchodzące do szkoły obowiązuje używanie maseczki lub przyłbicy, dezynfekcja rąk, mierzenie temperatury oraz wpisanie na listę odwiedzających szkołę.
 4. Mierzenia temperatury oraz wpisu dokonuje woźny szkolny.
 5. Osoba wchodząca jest kierowana do sekretariatu, sekretariatu młodzieżowego lub dyrekcji szkoły.
 6. Osoba chcąca spotkać się z nauczycielem, wychowawcą lub pedagogiem wcześniej umawia się na spotkanie telefonicznie lub przez e-dziennik. Po wejściu do szkoły oczekuje na spotkanie w holu szkoły, następnie udaje się z nauczycielem do sali 10.
 7. Należy egzekwować przestrzeganie zachowania podstawowych zasad higieny osób spoza szkoły.
 8. Po zakończonym spotkaniu należy przewietrzyć pomieszczenie oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty stołów, lady itp.).
 9. Korespondencję lub paczki dostarczone przez pocztę lub kurierów należy, jeśli jest to możliwe, zdezynfekować.
 10. Każdorazowo po kontakcie z osobą spoza szkoły należy dokładnie umyć i zdezynfekować ręce.

§ 6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych ani w izolacji.
 2. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W szkole znajduje się pomieszczenie zwane „izolatorium” wyposażone w płyn do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki ochronne. Przeznaczone jest ono do izolacji osób, zarówno pracowników jak i uczniów, u których stwierdzono niepokojące objawy ze strony układu oddechowego.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 5. W przypadku stwierdzenia u ucznia przebywającego na terenie szkoły niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie umieszczony w „izolatorium”.
 6. O zaistniałej sytuacji zostaje telefonicznie poinformowany rodzic/prawny opiekun ucznia bądź osoba wskazana do kontaktu.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły, należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 9. Sporządzona zostanie lista osób przebywających w tym samym czasie w miejscu, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. Wszyscy są zobowiązani do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 11. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
 12. Należy skontaktować się również telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

§ 7. Odpowiedzialność 

 1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników jest Dyrektor Szkoły.
 2. W szkole stosuje się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 3. Pracownicy, rodzice, nauczyciele zobowiązani są do zapoznania z procedurą, która zostanie przesłana zainteresowanym przez e-dziennik.
 4. Pracownicy wykonujący pracę na terenie szkoły w trakcie trwania epidemii COVID-19 odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi oraz środków ochrony osobistej.

Kontakt

 • ZSZiO w Sułkowicach
  32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34

  Telefon: (012) 273-20-08
  Fax: (012) 274-21-22

  Mail: sekretariat@zszio.edu.pl

Rekrutacja

Życie szkoły